Elállási tájékoztató

A vásárló (fogyasztó) az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint.

A vásárlót a szerződés megkötésének napja és a termék kézhezvétele közötti időszakban is megilleti az elállás joga.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy személyesen jelentheti be az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az áru ellenértékét a Netpresso Kft. köteles haladéktalanul, de legkésőbb a termék 

visszaszolgáltatásától számított 14 napon belül visszafizetni. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával.

Ha a vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A vállalkozás a vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket és köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Netpresso Kft. kizárólag sérülésmentes, a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Kérjük a vásárlót, hogy a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni.

Vásárló nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a 45/2014. 

(II.26.) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak szerint. 

Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.).

Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra vonatkozik. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

Elállási tájékoztató letöltése PDF-ben

Elállási nyilatkozat-minta letöltése PDF-ben

Új fiók létrehozása